Notice of Nondiscrimination

Pacific Pediatrics Medical Group complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Pacific Pediatrics Medical Group does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Pacific Pediatrics Medical Group:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
Qualified sign language interpreters
Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
Qualified interpreters
Information written in other languages
If you need these services, contact Pacific Pediatrics Medical Group.

If you believe that Pacific Pediatrics Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Jeanne David, Civil Rights Coordinator, 3905 Sacramento St, Suite 301, San Francisco, CA 94118, Phone: (866) 874-3972, (TTY (415) 565-6810), Email: [email protected]. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Jeanne David is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (866) 874-3972 (TTY:(415) 565-6810。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810)번으로 전화해 주십시오

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (866) 874-3972 (TTY (հեռատիպ)՝ (415) 565-6810

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810) با. باشد می ف

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (866) 874-3972 (телетайп: (415) 565-6810).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-874-3972 (TTY:(415) 565-6810)まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-866-874-3972 رقم . ((415) 565-6810) :والبكم الصم ھ

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

្របយ័ត៖ េបើសិនអកនិយ ែខ រ, េសជំនួយែផក េយមិនគិតឈ ល គឺចនសំប់បំេរ អក។ ចូរ ទូរស័ព (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810)។

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810).

ध्यान दें: यदि आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810) पर कॉल करें।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (866) 874-3972 (TTY: (415) 565-6810).